Huishoudelijk Reglement en statuten


 

Art. 1.

Budovereniging Hantei.

Budovereniging Hantei bestaat uit 3 afdelingen: Judo, Taekwondo en Sportservice.

Budovereniging Hantei is lid van de door het NOC-NSF erkende bonden Judo Bond Nederland (JBN) en Taekwondo Bond Nederland (TBN).

Hantei is gevestigd aan Molenstraat 41, 7573 BK te Oldenzaal.

 

E-mail:ledenadministratie@hantei.nl

E-mail:secretariaat@hantei.nl

Telefoon:0541-362733

Website: www.hantei.nl


Art. 2.
Lidmaatschap.

1. Het lidmaatschap geschiedt door het invullen van een inschrijfformulier.

Men wordt lid voor ten minste een half jaar (6 maanden).

2. Budovereniging Hantei is verplicht bij aanvaarding van het lidmaatschap naam en adres

door te geven aan Judo Bond Nederland en / of Taekwondo Bond Nederland.

 

Art 3.

Bondslidmaatschap.

1. Voor deelname aan wedstrijden en examens is lidmaatschap van de landelijke bond verplicht.

2. De contributie voor de landelijke bond dient door de leden van Hantei zelf voldaan te worden.

 

Art.4.

Contributie.

1. De contributie wordt per half jaar vooraf per incasso geïnd in de eerste week van februari

en de eerste week van juli. (NB. incasso per maand is niet mogelijk)

2. Leden van Hantei die studeren en uitwonend zijn, kunnen op verzoek korting op de contributie

krijgen.

3. Meerdere leden uit één gezin krijgen korting op de contributie.

De contributie kan uitsluitend gestort worden op:

Rabobank: NL15RABO0139118543
t.n.v. Penningmeester Budovereniging Hantei
Molenstraat 41 Oldenzaal

Jeugdleden tot 18 jaar betalen:
per half jaar 99,00 euro (16,50 euro per maand)

vanaf 2021-01-01: 105,00 euro per half jaar / 17,50 euro per maand

Een 2e jeugdlid uit een gezin betaalt:
per half jaar 81,00 euro (13,50 euro per maand)

vanaf 2021-01-01: 87,00 euro per half jaar / 14,50 euro per maand


Een 3e jeugdlid uit een gezin betaalt:
per half jaar 63,00 euro (10,50 euro per maand)

vanaf 2021-01-01: 69,00 euro per half jaar / 11,50 euro per maand


Een jeugdlid dat 2 sporten binnen Hantei beoefent, betaalt voor de 2e sport:
per half jaar 81,00 euro (13,50 euro per maand)

vanaf 2021-01-0187,00 euro per half jaar / 13,50 euro per maand


Seniorleden vanaf 18 jaar betalen:
per half jaar 123,00 euro (20,50 euro per maand)

vanaf 2021-01-01132,00 euro per half jaar / 22,00 euro per maand

 

Seniorleden die een 2e sport binnen Hantei beoefenen, betalen voor de 2e sport:
per half jaar 123,00 euro (20,50 euro per maand)

vanaf 2021-01-01132,00 euro per half jaar / 22,00 euro per maand


Art. 5.

Beëindiging lidmaatschap
1. Men dient schriftelijk op te zeggen bij de ledenadministratie, zolang men dit niet heeft gedaan

blijft men lid van de vereniging.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het halfjaar waarin de contributieperiode zich bevindt, met inachtneming van een opzeggingstermijn van 4 weken. Echter kan het lidmaatschap in ieder geval worden beëindigd tegen het eind van het halfjaar waarin de contributie zich bevindt.

3. Voorts kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de Vereniging of van

het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortbestaan.

4. Restitutie van contributie vindt niet plaats.

Art 6.

Vakanties.

Tijdens de basisschoolvakanties van regio noord worden geen reguliere lessen/trainingen gegeven.

De trainers kunnen tijdens de vakanties extra trainingen inlassen.

Tijdens de schoolvakanties kunnen activiteiten georganiseerd worden die anders zijn dan

de reguliere judo- of taekwondotrainingen (zoals kampen, demonstraties e.d.).

 

Art 7.

Bestuur.

1. Het bestuur vertegenwoordigt Budovereniging Hantei.

2. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het

    besturen van de vereniging.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen

    van zijn taak te laten uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur vergadert minimaal 10 keer per jaar of, indien nodig, vaker.

 

Art 8.

VOG.

1. Iedere trainer of begeleider van Hantei is in het bezit van een "Verklaring omtrent gedrag".

    

Art 9.

Seksuele intimidatie.

1.  In geval van seksuele intimidatie zal het bestuur van Hantei de hulplijn en vertrouwens-

     personen van het NOC-NSF inschakelen. Klik hier voor gedragsregels

2. Hantei heeft 2 vertrouwenscontactpersonen binnen de vereniging. Dit zijn Anita Heideman en Nickol de Kwaadsteniet.

Waarom een VCP binnen onze vereniging?

Ons bestuur wil de zaken binnen onze vereniging goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Je wilt een situatie scheppen waarin sporters volop tot hun recht kunnen komen. Een Sociaal Veilige Sportomgeving. Daarbij behoren maatregelen om Grensoverschrijdend Gedrag, in alle verschijningsvormen, te voorkomen en voorbereid te zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen als het toch gebeurt.

Bij grensoverschrijdend gedrag kun je denken aan: seksuele intimidatie, misbruik, pesten, discriminatie, geweldpleging, overmatig drankgebruik, het gebruik van doping, drugs of soms het veroorzaken van eetstoornissen of andere psychologische klachten. Ook matchfixing is hier een onderdeel van.

Sommige zaken zijn voor buitenstaanders zichtbaar maar er vinden ook veel incidenten plaats buiten het oog van de omstanders. Denk hierbij aan 1 op 1 situaties, maar ook het versturen van mails, apps of rechtstreeks contact via internet bv Skype. Een aantal zaken blijven alleen in kleine kring van de direct betrokkenen bekend. De gevolgen hiervan zijn voor slachtoffers, familie of vrienden vaak groot. Deze worden nog groter wanneer de zaak ongewenst in de media terecht komt of via social media de aandacht op de kwestie wordt gevestigd.

In de afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten in de sport, vrijwilligerswerk en de kinderopvang in het nieuws geweest. Hieruit blijkt dat bv. Seksuele Intimidatie een maatschappelijk probleem is en dat we met elkaar moeten optrekken om het te voorkomen. Hierin geldt altijd als maatstaf: “Jouw gevoel heeft gelijk”.

Dubbelzinnige opmerkingen, zeggen we daar wat van? Hiervoor zijn we met elkaar verantwoordelijk. En moeten we elkaar aanspreken op dit gedrag.

 

Wat is onze functie als Vertrouwenscontactpersoon (VCP)?

De VCP is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met eerder genoemde gedragingen en hier met iemand over wil praten. De VCP kijkt samen met de persoon naar de situatie en bepaalt samen met hem/haar hoe nu verder en bekijkt welke mogelijkheden er zijn. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc..

De VCP is geen Vertrouwenspersoon. Deze functies worden vaak door elkaar gehaald.

NOC*NSF beschikt over een poule van 12 Vertrouwenspersonen. Iedereen kan hen benaderen voor hulp of advies. De VP kan voor 3 rollen worden ingeschakeld.

- begeleiden en adviseren van melders, slachtoffers of beschuldigden van Seksuele Intimidatie. En daarnaast een adviesfunctie voor het bestuur van een sportvereniging of sportbond. Het kan dus zijn dat bij 1 zaak 3 vertrouwenspersonen actief zijn.

De VCP heeft een vooral procedureel adviserende rol. De activiteiten zijn:

  1. Eerste opvang/aanspreekpunt
  2. Doorverwijzen/informatie geven over procedures. Eventueel doorverwijzen en ondersteunen bij deze stappen
  3. Preventieactiviteiten

Binnen onze vereniging hebben wij een neutrale positie en we zijn geen verlengstuk van het bestuur. Vertrouwelijkheid en anonimiteit kan door ons worden toegezegd, echter geheimhouding niet. De contactpersoon binnen het bestuur zal (eventueel anoniem) worden geïnformeerd.

 

Hoe kun je ons bereiken?

Anita en Nickol zijn te bereiken via de mail: vcp@hantei.nl

De persoon wordt door één van ons telefonisch benaderd en er wordt een afspraak voor een gesprek gepland. Dit zal een face to face gesprek zijn.     

 

Art. 10.

Gedragsregels.

Hantei volgt de gedragsregels voor trainers en vrijwilligers van Judo Bond Nederland en

Taekwondo Bond Nederland.

 

Art 11.

Communicatie.

1. Algemene informatie, nieuws en mededelingen worden via de website van Hantei (www.hantei.nl) verspreid.

2. Belangrijke Mededelingen zullen ook via het publicatiebord bekend gemaakt worden.

 

Art 12.

Houding  in de dojo / dojang.

1. Tijdens de training neemt men de regels van fatsoen en respect in acht.

2. Men besteedt voortdurend aandacht aan de correctheid en netheid van zijn of haar uiterlijk:

    schone sportkleding, schone handen en voeten, korte nagels enz.

3. Men verlaat nooit de dojo / dojang zonder opdracht van de trainer of met toestemming van

    de trainer.

4.  Omkleden geschiedt in de daartoe geëigende kleedkamers.

 

Art 13.

Houding buiten de dojo / dojang.

 1. Men loopt nooit op straat in judo- of taekwondokleding, tenzij met een verenigingsactiviteit.

 2. Wanneer men buiten de dojo / dojang met derden één van de sporten gebruikt die bij Hantei

     bedreven wordt, zal het bestuur een onderzoek instellen en eventuele maatregelen nemen.

 

Art.14.

Acties.

1. Bij ledenwerfacties, financiële acties en demonstraties zal het bestuur een beroep op de leden

    doen.

 

Art 15.

Aansprakelijkheid.

1. De Budovereniging Hantei stelt zich niet aansprakelijk voor enig letsel dan wel schade

    of verlies van voor en tijdens trainingen en wedstrijden of andere verenigingsactiviteiten.

 

Art 16.

Statuten.

1. De actuele statuten van Budovereniging Hantei en het huishoudelijk reglement zijn

ten alle tijde op de website van Hantei zichtbaar.

 

Art 17.

Slotbepaling.

1. In gevallen waarin de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorziet,

    beslist het bestuur.

 

Statuten Budovereniging Hantei september 2016  

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

-      Algemene Vergadering:

                     het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door stemgerechtigde leden van de Vereniging;

-      Bestuur:  het Bestuur van de Vereniging;

-      Schriftelijk:

                     bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

-      Vereniging:

                     de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.

Artikel 2.

Naam.

De Vereniging draagt de naam:

Budovereniging Hantei.

Artikel 3.

Zetel.

De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente Oldenzaal

Artikel 4.

Doel.

1.    De Vereniging heeft ten doel: het bevorderen en uitoefenen van Budosporten en activiteiten die  aanverwant zijn.

2.    De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a.    door zich in te zetten voor de verbreiding en popularisering van

       de Budosporten.

b.  door het verstrekken van de voor de beoefening van de Budosporten vereiste faciliteiten.

c.  Door het organiseren en deelnemen aan wedstrijden, al dan niet in competitieverband hetzij op eigen initiatief, hetzij op initiatief van derden waaronder begrepen overkoepelende organisaties op het gebied van Budosporten.

d. door het gebruik maken van alle andere wettige middelen, die bevorderlijk

    kunnen zijn voor de verwezenlijking van het gestelde doel.

 

Artikel 5.

Leden.

1.    Leden van de Vereniging kunnen zijn zij die de 4-jarige leeftijd hebben bereikt en

       onder toezicht van ouders of voogd zijn indien niet meerderjarig.

2.    Het Bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Artikel 6.

Aspirantleden-begunstigers.

1.    Aspirantleden zijn zij die aan de activiteiten van de Vereniging deelnemen, doch nog niet de 4 -jarige leeftijd hebben bereikt.

2.    Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de Vereniging financieel te steunen met een door de Algemene Vergadering vast te stellen minimumbijdrage.

3.    Aspirantleden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

Artikel 7.

Toelating.

1.    Het Bestuur beslist omtrent de toelating van leden, aspirantleden en begunstigers.

2.    Bij niet-toelating tot lid kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 8.

Einde van het lidmaatschap.

1.    Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt:

       a.     door de dood van het lid;

       b.    door opzegging door het lid;

       c.     door opzegging door de Vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

       d.    door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2.    Opzegging door de Vereniging geschiedt door het Bestuur.

3.    Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het halfjaar waarin de contributieperiode zich bevindt en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap in ieder geval worden beëindigd tegen het eind van het halfjaar waarin de contributie zich bevindt.

       Voorts kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de Vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4.    Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5.    Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de Vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

6.    Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen, binnen één maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt, of wel zijn verplichtingen ten opzichte van de Vereniging zijn verzwaard, bekend is geworden of medegedeeld. Het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.

       Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit te zijnen opzichte uit te sluiten, waarbij zijn geldelijke rechten en verplichtingen zijn gewijzigd.

7.    Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur.

8.    Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste Schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de Algemene Vergadering waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden.

 

Artikel 9.

Einde van de rechten en verplichtingen van aspirantleden en begunstigers.

1.    De rechten en verplichtingen van een aspirantlid en van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende boekjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

2.    Opzegging door de Vereniging geschiedt door het Bestuur.

Artikel 10.

Jaarlijkse bijdragen. Verbintenissen.

1.    De leden, de aspirantleden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

2.    Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

3.    Het Bestuur is, na daartoe verkregen toestemming van de Algemene Vergadering, bevoegd verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden.

Artikel 11.

Rechten aspirantleden en begunstigers.

Behalve de overige rechten die aan aspirantleden en begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij geen andere rechten als een gewoon lid.

 

Artikel 12.

Bestuur.

1.    Het Bestuur bestaat uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal van drie of meer personen die door de Algemene Vergadering worden benoemd, met dien verstande dat de leden van het eerste Bestuur bij deze akte worden benoemd. De benoeming van bestuurders geschiedt uit de leden van de Vereniging.

 

2.    In het bestuur hebben in ieder geval zitting een afgevaardigde van de afdelingen

       Judo - Taekwondo - Sportservice.

 

3.    De benoeming van bestuurders geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het Bestuur als 10 of meer leden. De voordracht van het Bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door 10 of meer leden moet vóór de aanvang van de vergadering Schriftelijk bij het Bestuur worden ingediend.

4.    Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste één derde van de leden met stemrecht vertegenwoordigd is.

5.    Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Vergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene Vergadering vrij in de keus.

6.    Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

Artikel 13.

Einde Bestuurslidmaatschap. Periodiek aftreden. Schorsing.

1.    Elke bestuurder, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2.    Elke bestuurder treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het Bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

3.    Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt voorts:

       a.     door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging ten aanzien van een bestuurder die uit de leden benoemd is;

       b.    door bedanken.

 

Artikel 14.

Functies in het Bestuur. Besluitvorming van het Bestuur.

1.    Het Bestuur (met uitzondering van het eerste Bestuur waarvan de leden in functie worden benoemd) wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen.

2.    Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

3.    Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in vergadering ook Schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle bestuurders.

4.    Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het Bestuur worden gegeven.

Artikel 15.

Taak van het Bestuur. Vertegenwoordiging. Vergoedingen.

1.    Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vereniging.

2.    Indien het aantal bestuurders beneden drie is gedaald, blijft het Bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde komt.

3.    Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het Bestuur worden benoemd.

4.    Het Bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de Vereniging ter zake van deze handelingen. Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de Algemene Vergadering kan tegen derden beroep worden gedaan.

5.    De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van het Bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld.

6.    Onverminderd het in lid 4 van dit artikel bepaalde wordt de Vereniging vertegenwoordigd door het Bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan hetzij de voorzitter, hetzij twee andere bestuurders.

7.    Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.

       Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

 Artikel 16.

Jaarverslag. Rekening en verantwoording.

1.    Het boekjaar van de Vereniging valt samen met het kalenderjaar.

2.    Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de Vereniging naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend.

3.    Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

4.    De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een financiële commissie van ten minste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur. De financiële commissie onderzoekt de in de tweede volzin van lid 3 van dit artikel genoemde stukken en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het Bestuur is verplicht de financiële commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas van de Vereniging en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

5.    Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de financiële commissie zich door een deskundige doen bijstaan.

6.    De last van de financiële commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere financiële commissie.

7.    Het Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het hierna in lid 8 van dit artikel bepaalde.

8.    De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

 Artikel 17.

Algemene Vergaderingen.

1.    Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het Bestuur zijn opgedragen.

        De algemene vergadering kan dit delegeren aan het bestuur.

2.    Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een Algemene Vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

       a.     het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

       b.    de benoeming van de in artikel 16 genoemde commissie voor het volgende boekjaar;

       c.     voorziening in eventuele vacatures;

       d.    voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3.    Andere Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.

4.    Voorts is het Bestuur op Schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van ten minste één tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 21 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de Vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 21 vermelde oproepingstermijn. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. 

Artikel 18.

Toegang en stemrecht.

1.    Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de Vereniging, die de leeftijd van ten minste 16 jaar bereikt hebben. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in lid 8 van artikel 8 en geschorste bestuurders.

2.    Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist de Algemene Vergadering.

3.    Ieder lid van de Vereniging dat niet geschorst is, en ten minste de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt,  heeft één stem.

Artikel 19.

Voorzitterschap. Notulen.

1.    De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuurders door het Bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelve. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.

 

2.    Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door  

        de voorzitter daartoe aangewezen persoonnotulen gemaakt,die door de voorzitter en

        de notulist worden vastgesteld en ondertekend.                                                

Artikel 20.

 

Besluitvorming van de Algemene Vergadering.

1.    Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet Schriftelijk vastgelegd voorstel.

2.    Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of door middel van stembriefjes geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.    Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4.    Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.

5.    Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6.    Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel.

7.    Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen door middel van stembriefjes worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen door middel van stembriefjes worden uitgebracht. Stemming door middel van stembriefjes geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8.    Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering. Dit geldt ook voor besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de Vereniging.

9.    Zolang in een Algemene Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al is de oproeping niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Artikel 21.

Bijeenroeping Algemene Vergadering.

1.    De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 17 lid 4. De oproeping geschiedt via de website.

       De oproeping en agenda van de algemene ledenvergadering wordt tevens via de e-mail

       verzorgt voor zover de e-mailadressen bij de ledenadministratie bekend zijn.

        Ook zullen de mededelingen hieromtrent bekent  gemaakt worden op het publicatiebord bij de vereniging. 

       De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.

       Indien een lid hiermee Schriftelijk instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel Schriftelijk aan de Vereniging is bekend gemaakt.

2.    Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 22 en 23.

Artikel 22.

Statutenwijziging.

1.    Onverminderd het bepaalde in artikel 20 leden 8 en 9 kan in de statuten van de Vereniging geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.    Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3.    Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

4.    Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd.

Artikel 23.

Ontbinding.

1.    De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 3 van artikel 22 is van overeenkomstige toepassing.

2.    Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. Het Bestuur kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen.

3.    Het batig saldo na vereffening wordt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, overgedragen. Ieder van hen ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

4.    Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 24.

Huishoudelijk reglement.

1.    De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2.    Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten van de Vereniging.

Artikel 25.

Overgangsbepaling.

Het eerste boekjaar van de Vereniging loopt tot en met eenendertig december tweeduizend

zestien  Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd.

Ten slotte verklaarden de comparanten ter uitvoering van het bepaalde in artikel 12 lid 1 en artikel 14 lid 1 dat het Bestuur voor de eerste maal uit 7 leden bestaat en dat voor de eerste maal tot bestuurders van de Vereniging worden benoemd:

1.    Ben Kalter als voorzitter;

2.    Ben Platier als secretaris;

3.    Jasper Hesselink als penningmeester;

4.    Roy Bergman als bestuurder.

5.    Henk Uit het Broek als bestuurder.

6.    Danny de La Combé als bestuurder.

7.    Gerrit Eissink als bestuurder.

 

Het Bestuur 25 september 2015